Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El projecte Empoderament de les famílies beneficia a 250 persones usuàries

El projecte Empoderament de les famílies beneficia a 250 persones usuàries

Dues-centes cinquanta persones usuàries s’han beneficiat del projecte Empoderament de famílies amb filles amb discapacitat i especials dificultats dut a terme des de Femarec i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Conscients de la importància de la formació i l’acompanyament a l’hora de garantir la inserció sociolaboral de les persones dins la societat, és imprescindible assegurar una bona preparació en funció de les seves necessitats i aptituds per tal que la persona pugui donar resposta a les demandes actuals del mercat de treball. I és que, actualment, s’està produint un desajust en el món laboral, marcat, d’una banda, per l’alt nivell de competitivitat que s’exigeix i, per l’altra, per una insuficient actualització dels nivells competencials de la població.

A més, i segons la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat on es reconeix el paper decisiu de les famílies en el desenvolupament i en l’oferiment d’experiències d’aprenentatge per a les persones amb discapacitats i especials dificultats, tal com recull en el seu preàmbul o considera “la família com la unitat col·lectiva natural i fonamental de la societat i el seu dret de rebre protecció d’aquesta i de l’Estat, i com les persones, i com les persones amb discapacitat i els seus familiars han de rebre la protecció i assistència necessàries perquè les famílies puguin contribuir al fet que les persones amb discapacitat gaudeixin dels seus drets plenament i en igualtat de condicions”.

Des del projecte Empoderament de famílies amb filles amb discapacitat i especials dificultats es treballa per donar recolzament i intervenció psicosocial per millorar la qualitat de vida familiar i es pretén dotar la família de la persona amb necessitats específiques de mecanismes suficients per a l’adquisició d’habilitats de comprensió i maneig de les situacions habituals o de crisi que es plantegen en el sí familiar. A la vegada que s’ofereix suport i assessorament en prestacions, ajudes i tràmits administratius relatius a la situació de discapacitat del familiar. El projecte ha estat dissenyat a partir de les observacions recollides al llarg dels 30 anys d’experiència de Femarec amb el treball familiar, tenint en compte que el procés de cuidar és complex, requereix coneixements i habilitats, comporta canvi d’hàbits i modificació de rols, i reajustaments cognitius segons les dificultats de les cures i les particularitats de la patologia associada; i que en la majoria dels casos, són les famílies els cuidadors principals de les persones usuàries ateses en els serveis de la nostra entitat.

I, per tant, el projecte esdevé de la necessitat detectada de proporcionar a les famílies d’un paper protagonista en el procés de cura de persones amb discapacitat i en el seu propi procés d’autocura i creixement, concretant les actuacions bàsicament en dos aspectes:

Grup de suport familiar: reunions conduïdes per professionals de l’entitat durant les quals els mateixos familiars dialoguen sobre diverses situacions, problemàtiques i vivències pròpies i on comparteixen sensacions i experiències similars.

Xerrades i tallers: sessions informatives monogràfiques sobre temes específics conduïdes per especialistes reconeguts en les matèries a tractar com la Protecció legal de la persona amb discapacitat, l’afrontament de problemes o la consciència plena.

La tasca social de Femarec
Neix l’any 1991 amb la voluntat de cercar fórmules de lluita contra l’exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes contrastades d’integració social, laboral i cultural en benefici de les persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i per tal d’assegurar una atenció de qualitat i sistematitzada en el si de la nostra societat. I en aquesta línia uns dels col·lectius amb què ha treballat especialment són les persones amb discapacitat i especials dificultats.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat