Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
Tàndem

Carta de Serveis

Femarec és una cooperativa d’acció social sense ànim de lucre creada l'any 1991 amb l'objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat, cercant fórmules de lluita contra l'exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes d'integració social, laboral i cultural.
Treballem per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.

Persones al servei de les persones

Ens caracteritza la nostra exigència en l’obtenció de resultats socials i productius que es puguin utilitzar com a eines de referència a traves de la recerca i la innovació constant d’estratègies i metodologies basades amb l’aprenentatge significatiu, el treball en xarxa, la teoria ecològica dels sistemes, el model competencial i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Femarec compta per fer-ho possible amb un equip de professionals especialista en diversos àmbits: psicologia, pedagogia, educació social, treball social, integració social, dret, prevenció de riscos laborals, ciències polítiques, medi ambient, comunicació, publicitat i relacions públiques, administració, informàtica i direcció de producció.

Visió

Volem ser un projecte de referència en la cerca eficient de resultats socials i econòmics, mitjançant l’atenció global de la persona i fomentant la corresponsabilitat dels sectors públic i privat, esdevenint-ne el nexe.

Missió

Potenciem i desenvolupem les aptituds individuals i grupals des de dos pilars bàsics: la formació i el desenvolupament personal, i el treball constant per la integració social, laboral i cultural de les persones en risc d’exclusió social.

Valors

Solidaritat, integració, professionalitat, eficàcia, compromís, il·lusió, superació, perseverança i innovació.

Política de Qualitat

FEMAREC aposta per la qualitat com a valor que cal incorporar a tots els seus serveis i productes i, per aquest motiu, el Consell de Direcció de l’entitat es compromet de forma activa en la implantació i manteniment d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient d’acord amb les normes de referència UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001, entenent que la qualitat i la cura de l’ambient orientats cap a la satisfacció de les expectatives de totes les parts interessades són elements fonamentals que asseguren la millora continuada. D’igual manera, es compromet amb el manteniment de la norma UNE-EN 15713 de Destrucció de material confidencial.

Amb aquesta finalitat, el Consell de Direcció assigna tots els recursos necessaris per dur a terme una bona gestió, tenint present l’anàlisi dels resultats dels processos com una mesura per assegurar la millora continuada. i la sostenibilitat ambiental de les seves actuacions.

Els serveis de Femarec
gaudeixen de les Certificacions de Qualitat:

icones_ISO_qualitat_X3

Aquest compromís es concreta en la realització d’activitats que fomenten:

 1. La millora en tots els serveis i productes que realitza l’entitat, prenent com a referent l’experiència adquirida durant els anys anteriors i innovant. Aquesta millora ha de repercutir en totes les parts interessades implicades.
 1. La participació activa i la implicació de totes les persones que formen part de l’entitat i d’aquelles que actuen en el seu nom com proveïdors externs en l’acompliment dels requisits de les parts interessades.
 1. La incorporació de paràmetres de qualitat en tots els aspectes organitzacionals, de comunicació i coordinació interna i externa que tenen repercussions directes en els serveis i productes oferts.
 1. La implementació de la formació continuada del nostre equip com aspecte bàsic per millorar la seva competència i per mantenir un alt nivell de qualitat dels serveis i productes oferts.
 1. La incorporació dels paràmetres de qualitat en tots aquells nous serveis i productes que es posin en marxa.
 1. Dotar del valor afegit que suposa la certificació de Qualitat i Medi Ambient tots els serveis i productes davant les parts interessades.

Prevenció de Riscos Laborals

FEMAREC també incorpora en tots els seus serveis i productes un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i un Sistema de Protecció de Dades de Caràcter Personal, complint amb la legislació vigent i les pròpies normes internes. Les directrius fonamentals de la Política de Prevenció de Riscos Laborals de l’entitat aniran encaminades a la promoció d’un bon clima organitzatiu i a la millora de les condicions de treball, amb la finalitat d’assegurar un alt nivell de protecció de la salut dels seus recursos humans. Actualment a més, hi ha vigent el Pla de contingències COVID-19.

Femarec treballa per a la consecució d’un entorn laboral productiu, segur i respectuós per a totes les persones que hi intervenen. És per això que existeix un Protocol davant casos d’assetjament moral, sexual i/o per raó de sexe per protegir a totes les persones que fem Femarec davant situacions d’aquesta tipologia. 

De la mateixa manera existeix el Pla d’igualtat, que contempla una sèrie d’indicadors quantitatius i objectius que permeten avaluar de forma senzilla l’evolució en termes d’igualtat, i que alhora serveixen per eliminar estereotips i prejudicis per raons de gènere.

Serveis

A continuació es detallen els serveis que s’ofereixen a l’entitat. Clicant sobre cada servei es mostra informació ampliada:

Drets i deures de les persones ateses

Drets

 • Dret a rebre d’un pla individual
 • Dret a rebre serveis i atenció de qualitat
 • Dret a expressar i valorar els serveis rebuts.
 • Dret a renunciar als serveis rebuts, sempre i quant la persona tingui capacitat d’obrar plena.
 • Dreta a ser tractat amb respecte i tolerància.
 • Dret a participar de l’entitat en els espais de comunicació i participació.
 • Dret a rebre informació sobre el servei i les intervencions rebudes.
 • Dret a l’accessibilitat universal d’entorns, informació i recursos.
 • Dret a que les informacions i dades facilitades es tractin de manera confidencial.

Deures

 • Deure de facilitar informació i dades veraces en relació a àmbit personal i familiar.
 • Deure de complir els acords pactats en els plans d’actuació.
 • Deure de comunicar els canvis que es puguin produir en relació a la situació personal o familiar.
 • Deure de tractar el personal amb respecte i atendre les indicacions rebudes.
 • Deure d’utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions i recursos materials.
 • Deure a complir la normativa del servei.

Presentació de queixes i suggeriments

Qualsevol persona que formi part de l’entitat (usuari, participant, familiar o professional), aixñi com les persones alienes al mateix (proveïdors, clients i visitants) poden formular una queixa o suggeriment.

La queixa o suggeriment es presentarà per escrit, exposant clarament el motiu de la queixa o suggeriment i les dades de contacte de la persona que l’expressa.

L’escrit es pot presentar en format físic a la Bústia de queixes i suggeriments que hi ha un espai contigu a la recepció de l’entitat. O en format digital, adreçant un correu electrònic a  femarec@femarec.cat

La bústia i el mail es revisen de manera diària i es deriven al consell de direcció o al responsable que aquest consideri pertinent. El període temporal per a la gestió de la resposta i resolució de la queixa o suggeriment es fixa en 30 dies.

Dades de contacte

Femarec S.C.C.L.

Torrent de l’Estadella, 46  –   08030 Barcelona
Telèfons: 93 415 94 1793 284 64 69
Fax 93 280 00 06
e-mail femarec@femarec.cat

Accessibilitat