Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
Beneficis per a l'empresa

Beneficis per a l’empresa

Contractar els serveis productius del nostre Centre Especial de Treball o fer donacions a la Fundació Femarec suposa un seguit de beneficis per a la teva empresa que permetran acomplir la Llei General de la Discapacitat.
Tots els serveis que ofereix Femarec es realitzen seguint escrupolosos controls de qualitat i de sostenibilitat mediambiental avalats per les certificacions de qualitat:

icona ISO destrucconfidencialicona ISO MedAmb icona ISO qualitat  Medi Ambient

.

Beneficis laborals

L’objectiu essencial del Centre Especial de Treball és afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats, per aquesta raó t’oferim tres vies per les quals, amb la teva col·laboració, podrem aconseguir-ho i t’ajudarem a complir amb les obligacions que marca per a l’empresa la Llei General del Discapacitat:

1

Contractació de serveis del Centre Especial de Treball

Aquesta opció computa com a mesura alternativa al compliment de la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors/es establerta a la Llei General de la Discapacitat, de conformitat amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la referida quota.

Per cada mesura alternativa existeixen unes quanties que han de complir-se per cada persona treballadora no contractada directament. En el cas d’optar per la contractació dels serveis d’un Centre Especial de Treball, l’import anual de dita contractació ha d’ésser, almenys, tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada treballador/a amb discapacitat no contractat.

2

Realització de donacions a favor de la Fundació Femarec

Computa igualment com a mesura alternativa al compliment de la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de persones amb discapacitat d’acord amb l’estipulat a l’art. 2.3 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

En el cas de donacions o activitats de patrocini, aquestes han d’ésser equivalents a l’1,5 de l’IPREM anual que correspongui per a cada persona treballadora amb discapacitat no contractada.

3

Contractació de persones amb discapacitat

Femarec cerca i selecciona perfils professionals de persones amb discapacitat a través de l’equip d’inserció que tutela tot el procés i, en el cas de contractació, assessora a l’empresa per tal d’acollir-se als beneficis que atorga el compliment de la Llei General de la Discapacitat.

El nostre principal objectiu és afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats

.

Beneficis fiscals

La realització de donacions a favor d’entitats sense finalitats lucratives dona dret a:

1

Deducció a l’Impost de Societats

Deduir de la quota íntegra de l’Impost de Societats el 35 % de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, (BOE 307, 24 de desembre 2002) de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

2

Deducció a l’IRPF

Deduir de la quota íntegra de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques el 25% de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de regim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

3

Altres deduccions a l’Impost de Societats

Els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general tindran la consideració de despeses deduïbles al determinar la base imposable de l’impost sobre societats, d’acord amb l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Contractant els serveis del nostre CET
fas possible un gran Projecte d'Integració Social

.

Altres beneficis legals

A banda de afavorir l'acompliment de la Llei General de la Discapacitat, la contractació de serveis al CET de Femarec també garanteix l'acompliment de diverses normes administratives i mediambientals:

green check mark. choice sign.
icona_ISO_destrucconfidencial

LOPDGDD, Protecció de Dades Personals 

La contractació del Servei de Recollida Selectiva garanteix la protecció de dades establerta en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

icona_ISO_MedAmb

Mediambient

La contractació de serveis del Centre Especial de Treball, orientats a la cura del medi ambient, contribueixen a l’obtenció i renovació de l’ISO 14001 Medioambiental.

Solucions per a tu,
progrés per a tothom

.

Beneficis socials

A més, treballant activament per a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats, contribueixes a fer possible un gran projecte social que comporta un gran nombre de beneficis per a la teva empres i per a la societat en general.

Difusió, a través dels mitjans de comunicació, per donar a conèixer la implicació de l’empresa en un objecte social que té cura de les persones més vulnerables.
Millora de la imatge interna de l’empresa.
Contribució a la igualtat social dels col·lectius amb majors dificultats.
Millora de la reputació de l’empresa.
Enriquiment del capital humà de l’empresa amb la contractació de persones treballadores amb discapacitat.
Oferir valor afegit a la imatge de l’empresa davant els clients i les empreses competidores.
Millora de la relació entre l’empresa i la societat, construint ponts de diàleg i col·laboració amb entitats socials del territori.

Consulta'ns tots els teus dubtes, ens complaurà ajudar-te i assessora-te

.

Preguntes freqüents

Què és la Llei General de la Discapacitat?
La Llei General de la Discapacitat* (LGD) és la llei que obliga a les empreses públiques i privades amb 50 o més persones treballadores a reservar un mínim del 2% de la seva plantilla a persones amb discapacitat, col·laborant d’aquesta manera en la seva inserció laboral, social i cultural. * (Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual es regula l’acompliment. / Pots consultar el contingut íntegre d'aquesta Llei clicant al botó del final d'aquest apartat).
Existeixen alternatives al compliment de la LGD?
Sí, en casos excepcionals en què les empreses no puguin contractar a persones amb discapacitat o no es cobreixi la quota de reserva, existeixen unes mesures alternatives al seu compliment.
Quins casos es consideren excepcionals?
Quan es presentin davant l’oficina d’ocupació ofertes de treball per a persones amb discapacitat amb inexistència de demandants. Quan s’acreditin dificultats per incorporar en la seva plantilla persones amb discapacitat per raons productives, econòmiques, tècniques...
Quines són les mesures alternatives?
Contractació de béns i/o serveis del nostre Centre Especial de Treball. Donacions i accions de patrocini monetari a la Fundació Femarec per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat. Enclavaments laborals contractats al nostre Centre Especial de Treball. Combinació de les diferents mesures alternatives existents entre si.
Què és un Centre Especial de Treball (CET)?
Els Centres Especial de Treball són empreses que donen treball a persones amb discapacitat per garantir la seva integració laboral. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de treballadors i treballadores amb grau de discapacitat igual o superior a un 33%. Tenen un objectiu productiu com qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Actualment, el CET de Femarec compta amb gairebé 150 persones treballadores amb discapacitat i/o trastorn mental, plenament qualificades pel desenvolupament de la nostra activitat productiva.
Si ja es tenen contractats béns i/o serveis amb un CET, s’està acomplint amb la LGD?
No, és indispensable sol·licitar el Certificat d’Excepcionalitat davant l'Organisme Competent en cada cas.
Quines són les conseqüències de l’incompliment d’aquesta Llei?
Les multes per l’incompliment d’aquesta Llei poden ser lleus, greus i molt greus, oscil·lant des dels 301 i 6.000 € per a les més lleus, fins a 600.000 i 1.000.000 € per a les més greus. I, a més, també poden portar aparellades les següents sancions: Impossibilitat de contractar amb l’Administració Pública*. Pèrdua de totes les bonificacions en matèria laboral*. Impossibilitat de rebre ajuts o subsidis de l’Administració Pública. Sancions de fins a 6.000 € anuals per persona amb discapacitat no contractada o falta de mesures alternatives. *LLEI 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones Discapacitades.
Accessibilitat