Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Condicions Generals de Contractació

Titular de la venda i acceptació de les condicions

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara en endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a l’e-botiga de la pàgina web femarec.cat titularitat de Femarec, s.c.c.l., d’ara en endavant, FEMAREC, amb CIF F-59197996 i domicili al Torrent de l’Estadella, 46, 08030 de Barcelona, Espanya. FEMAREC està inscrita al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el codi 4884.

Les persones usuàries que realitzin compres a l’e-botiga femarec.cat accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculades per aquestes tal i com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de femarec.cat.

FEMAREC es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè la persona usuària pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Procediment de compra

La compra a l’e-botiga requereix el registre com a usuària o usuari, amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes.

En finalitzar la seva compra, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció de la mateixa especificant tots els detalls, com per exemple, la forma de pagament escollida i l’adreça d’enviament indicada.

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web són amb IVA inclòs. No obstant això, l’usuari veurà el desglossament del preu i l’IVA durant tot el procés, tant a la cistella de compra com al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Ara bé, els possibles canvis no afectaran als productes dels quals FEMAREC hagi realitzat la confirmació d’enviament.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada a l’e-botiga femarec.cat estarà subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit per compres efectuades en territori espanyol peninsular. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Formes de pagament

El pagament de la compra realitzada a l’e-botiga femarec.cat es podrà efectuar amb targeta de crèdit o de dèbit (Visa i Mastercard).

Les dades de pagament no seran guardades o manipulades per FEMAREC sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament https://pagosonline.redsys.es/index.html

Despeses d’enviament

La compra de productes està subjecta al pagament de despeses d’enviament a compte de la persona compradora.

Les despeses d’enviament dependran del pes, de la destinació i de l’import total de la comanda, es calculen automàticament i es detallaran al llarg del procés de compra. La persona clienta pot revisar l’import de les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

En el supòsit de compra de cursos on-line no s’aplicarà cap despesa d’enviament doncs la formació es podrà realitzar per mitjans electrònics, essent que en la informació relativa cada curs ofert s’indicarà específicament les seves condicions de realització.

Condicions d’enviament

Els productes adquirits es lliuraran dins del territori espanyol peninsular mitjançant l’empresa de transport logístic que FEMAREC designi en un termini de 24 a 72h laborables a partir de la posada en disposició dels mateixos a l’empresa de missatgeria. A tal fi, dita empresa facilitarà a la persona clienta un número de localitzador de l’enviament fins a l’entrega efectiva del producte.

FEMAREC no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major.

En el moment del lliurament de la compra, la persona clienta haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada i signar l’albarà de lliurament. En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres, la persona clienta haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista qualsevol anomalia detectada, i notificar aquesta incidència a FEMAREC en les 48 hores següents a la recepció de la comanda adjuntant fotografies del producte.

El lliurament de la compra es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició de la persona clienta i FEMAREC queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

FEMAREC no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada per la persona clienta no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat per la mateixa. La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de FEMAREC, sinó de l’agència de transport.

Garantia

Tots els productes oferts a l’e-botiga femarec.cat disposen d’una garantia de dos anys a partir de la data de lliurament per defectes de fabricació (excepte els que per la seva pròpia naturalesa no en puguin disposar, com els cursos online), la persona usuària tindrà dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte  en els termes i condicions establertes al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

La garantia no cobrirà aquells danys o desperfectes causats per un mal ús, incorrecta manipulació o els derivats de l’ús ordinari de l’objecte.

Dret de desistiment

La persona usuària podrà desistir de la compra sense necessitat de justificació en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la recepció dels productes, de conformitat amb l’establert a la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Les devolucions d’aquests productes només s’acceptaran quan els productes no hagin estat utilitzats, estiguin en perfecte estat i amb l’embalatge original i sempre que no sigui una excepció prevista a l’article 103 de la normativa esmentada.

En el supòsit de compra de cursos online es podrà optar al seu desistiment sempre que la seva execució no s’hagi iniciat.

Una vegada rebuts els productes, FEMAREC procedirà al reemborsament de l’import abonat per la persona clienta, el qual s’efectuarà en un termini no superior a 30 dies. Les despeses de devolució no s’abonaran.

Per exercir el dret de desistiment, la persona clienta comunicarà a FEMAREC la seva decisió de desistir de la compra per escrit al correu electrònic relacionsexternes@femarec.cat indicant en l’assumpte el número de compra i emplenant el següent formulari.

Atenció al Client

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la compra realitzada, pot contactar amb FEMAREC en a la seva sessió d’usuària o d’usuari, a l’apartat de contacte i emplenant les caselles amb la informació que correspongui. FEMAREC respondrà la consulta en la major brevetat possible.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de FEMAREC, S.C.C.L., amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte, i compliment d’obligacions legals. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a femarec@femarec.cat especificant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o bé per correu ordinari al Torrent de l’Estadella, 46, 08030 Barcelona. L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè FEMAREC, S.C.C.L. pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i llocs al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que FEMAREC, S.C.C.L. presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes a l’e-botiga femarec.cat, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte el fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.

Accessibilitat