Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Espàrrecs

(Asparagus officinalis)

A quina família d'hortalisses pertany?

Pertany a la família de les liliàcies.

D'on prové?

Es creu que l'espàrrec és originari de les conques del Tigris i Eufrates.

Quan es sembra?

Es sembren a finals d’hivern i inici de la primavera.

Com es sembra?

La sembra per llavors s'ha de fer en dues línies separades uns 25 cm i es deixa un espai d'un metre per sembrar un altre parell de línies.

Quan es rega?

NEs reguen 1 o 2 cops per setmana.

Quant temps triga a créixer?

Tarden a créixer cinquanta-tres dies.

Quines plagues pot patir?

Les plagues que poden tenir són: cucs de filferro, cucs blancs, miriàpodes i criocers.

Quins beneficis té per a la salut?

Les propietats dels espàrrecs per la salut són: és diürètic, regula el trànsit intestinal, és antioxidant, afavoreixen la funció cognitiva i beneficiós per als ossos.
Accessibilitat