Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Col de Brussel·les

(Brassica oleracea)

A quina família d'hortalisses pertany?

A la família de les crucíferes.

D'on prové?

És de l'antiga Roma.

Quan es sembra?

A la primavera, de març a maig i al maig o juny.

Com es sembra?

S'han de sembrar en línies amb una separació d'uns 70 a 100 cm i una distància de 50 a 60
cm entre planta i planta.

Quan es rega?

El nombre de regs pot variar des de 8 fins a 17 regs d'auxili de 8,5 cm cadascun.

Quant temps triga a créixer?

Necessiten uns 180 dies per donar fruit i madurar.

Quines plagues pot patir?

Chorthophilla brassicae. Mosca de la col, Spodoptera littoralis y Agrotis sp. Orugues
defoliadores, plutella xylostella/Arna.

Quins beneficis té per a la salut?

Riques en minerals i fibra, un grapat de cols de Brussel·les aporten una quantitat rellevant de vitamina
C i de vitamina K.
Accessibilitat